โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)


โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น โดยสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามที่กำหนด        

เกณฑ์  กิจการ S M
รายได้ต่อปี กิจการผลิต 0- 100 ลบ. 101 -500 ลบ.
กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 0- 50 ลบ. 51- 300 ลบ.
การจ้างงาน กิจการผลิต 1 -50 คน 51 -200 คน
กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 1 -30 คน 31 -100 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
โทร 02-263-6232 และ 02-033-9520 หรือ สสว. โทร. 02-298-3171 

ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 138 คน
กรอกข้อมูลหมายเลข SME Code เพื่อลงทะเบียนกิจกรรม
*กรณีเป็นตัวแทนผู้ประกอบการ กรุณากรอกข้อมูล (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์) ในการติดต่อและแจ้งข้อมูล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และข้าพเจ้าได้รับทราบถึงเงื่อนไขและหน้าที่ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ทั้งนี้ ในการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อาจมีความผิดทางอาญา


เฉพาะ SME เท่านั้น กรุณาเข้าสู่ระบบ