กิจกรรมใหม่

โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)
โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น โดยสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามที่กำหนด         เกณฑ์  กิจการ S M รายได้ต่อปี กิจการผลิต 0- 100 ลบ. 101 -500 ลบ. กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 0- 50 ลบ. 51- 300 ลบ. การจ้างงาน กิจการผลิต 1 -50 คน 51 -200 คน กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 1 -30 คน 31 -100 คน                     หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ แบบตัวอย่าง Factsheet ในการเข้าร่วมโครงการ การจดข้อจำกัดการโอน (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ)  แบบรายงานผลการขายและรายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทร 02-263-6232 และ 02-033-9520 หรือ สสว. โทร. 02-298-3171 
 เปิดลงทะเบียน:
 วันที่ 2020-10-01 08:00:00 ถึงวันที่ 2023-12-31 16:00:00