กิจกรรมใหม่

โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)
โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น โดยสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามที่กำหนด         เกณฑ์  กิจการ S M รายได้ต่อปี กิจการผลิต 0- 100 ลบ. 101 -500 ลบ. กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 0- 50 ลบ. 51- 300 ลบ. การจ้างงาน กิจการผลิต 1 -50 คน 51 -200 คน กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก 1 -30 คน 31 -100 คน                   หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ แบบตัวอย่าง Factsheet ในการเข้าร่วมโครงการ การจดข้อจำกัดการโอน (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ)  แบบรายงานผลการขายและรายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 โทร 02-263-6232 และ 02-033-9520 หรือ สสว. โทร. 02-298-3171  กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการที่นี่  : https://forms.gle/AwX73K5WK5iCP8Bz8 (โดยไม่ต้องกดเข้าสู่ระบบ ไม่ต้องกรอกข้อมูลหมายเลข SME Code เพื่อลงทะเบียนกิจกรรม)  
 เปิดลงทะเบียน:
 วันที่ 2020-10-01 08:00:00 ถึงวันที่ 2024-12-31 16:00:00

มาตรการการส่งเสริม SME เข้าร่วมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT)
มาตรการการส่งเสริม SME เข้าร่วมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT)

มาตรการการส่งเสริม SME เข้าร่วมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT) ตั้งแต่ปี 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมาก และกลุ่มธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEสสว. ร่วมกับ กรมสรรพากร ส่งเสริมให้ SME เข้าร่วมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT) ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับ SME รวมถึงใช้โอกาสจากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น คุณสมบัติ : 1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล2. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม3. เป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว : 1. ยื่นแบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่2. ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ยื่นแบบ คท.1 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่3. ยื่นขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th/vrt สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการ VRT ใช้ป้ายสัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เพื่อแสดงสิทธิพิเศษ โดยติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ และป้ายตั้งโต๊ะ รูปสัญลักษณ์ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ และผู้ประกอบการสามารถจัดทำสัญลักษณ์รูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดตามขนาดที่เหมาะสมกับสภาพสถานประกอบการได้ สำหรับรูปแบบสัญลักษณ์ สามารถพิมพ์หรือบันทึกได้จาก โลโก้ VRT ได้รับสิทธิ์ให้ใช้สัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เผยแพร่ในเอกสาร หรือ Web Site ของทางบริษัท เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายสินค้า ได้รับการส่งเสริมการขายโดยกรมสรรพากรจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่น  ภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายสินค้า หรือแผนที่ที่ตั้ง เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร    (www.rd.go.th/vrt)   โดยจัดส่งภาพถ่ายได้ที่ กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว หรือ E-mail : vrefund@rd.go.th ขอให้เจ้าหน้าที่ไปแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว  ณ  สถานประกอบการได้ โดยมีหนังสือแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt) กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว 90 อาคารสำนักงานใหญ่ กรมสรรพากรถนนพหลโยธิน พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400 หมายเหตุ :  คู่มือการใช้ระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวบน Internet (ผู้ประกอบการ) https://vrt.rd.go.th/INETVRT/doc/user_manual_VRT_Internet.pdf  RD Intelligence Center 1161 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2272-9430, 0-2272-9431, 0-2272-8694-5, 0-2272-9385 ในวันและเวลาราชการ 0-2272-8775-6 นอกวันและเวลาราชการ โทรสาร 0-2617-3559 เบอร์โทรศัพท์ Operator กลางประจำหน่วยงานสรรพากร กรมสรรพากรได้จัดตั้ง Operator กลางประจำหน่วยงานสรรพากรทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้เสียภาษีได้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยหมายเลขโทรศัพท์ประจำหน่วยงาน ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ (https://www.rd.go.th/36820.html) สำนักงานสรรพากรส่วนกลาง สำนักงานสรรพากรภาค 1-12 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 1-30 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ต่างจังหวัด
 เปิดลงทะเบียน:
 วันที่ 2023-10-24 15:09:00 ถึงวันที่ 2025-10-24 15:09:00
เข้าร่วมแล้ว 0 คน